Förord

Det här är en speciell bok, med ett annorlunda och unikt bud-skap. Dess syfte är att inspirera dig som läsare, till att förstå hur fantastisk du är, hur fantastisk världen är och vilka oändliga möj-ligheter du har. Att skapa precis det liv som du önskar. Makten ligger i dina händer och det finns ingen, förutom du själv, som kan hindra dig från att få uppleva allting som du drömmer om. Ändå tillåter de flesta människor inte sig själva att ta emot det som de vill ha.
Den här boken kommer att berätta för dig varför det är så, samtidigt som den kommer att presentera förslag på alternativa vägar som du kan välja istället. Jag kommer att ge min bild av hur jag har förstått att saker och ting är, och även berätta varför det är så. Samtidigt som jag kommer att prata om en framtid som skulle kunna se annorlunda ut, där vi kan förverkliga mer av vår poten-tial. Jag kommer också berätta om hur vi kan ta oss dit. Om det sen kommer att bli så eller inte, det bestämmer du. Det finns ing-et ”rätt”, och det finns inget ”fel”. Men det finns olika alternativ. Det finns alltid val, och valet är ditt.Ungefär en tredjedel av boken kommer att ägnas åt att under-söka vår värld och oss själva, i ett djupare perspektiv. Där jag kommer att titta på vad vi är, vad världen är och vad som driver händelser. Jag kommer att beskriva de viktigaste principerna och drivkrafterna. I förhoppning om att därmed kunna besvara många av dina största, viktigaste och mest grundläggande fråge-ställningar om livet.
De flesta människor kan säkert hålla med om man säger att vi ”lever” vårt liv. Men inte lika många skulle förmodligen kunna definiera vad som menas med ”liv” eller vad som menas med ”lever”. Den här bokens ambition är att titta närmare på de båda begreppen och vad de egentligen innebär. Dels av nyfikenhet och för ökad förståelse, men framför allt för att i förlängningen ge dig som läsare möjlighet att komma i kontakt med den oerhört kraft-fulla, inre tryggheten och kärleken som varje levande varelse bär inom sig. Med den tryggheten som grund är det fullt möjligt att medvetet skapa sitt liv, och uppnå alla sina drömmar.
Jag har inte för avsikt att berätta för dig vad som är rätt och fel, eller vad som är sant eller falskt, eftersom det är relativa vär-deringar som alltid kommer att variera från person till person. Min önskan är inte heller att du ska ta allt som står i den här bo-ken som din sanning, och okritiskt acceptera det som jag skriver. Det är inte min målsättning.
Min dröm är istället en värld där människor tänker efter vad de själva tror och skapar sin egen sanning, utifrån vad som känns rätt för varje individ. Se därför innehållet i den här boken som en inspirationskälla till egna funderingar. Ta till dig det som känns vettigt och skapa utifrån det din egen sanning. Oavsett vilken sanning du väljer kommer den att bli sann för dig och du kom-mer att få alla bevis som du kan önska dig. Som kommer att be-kräfta att det är så. Hur det är möjligt, kommer jag också att be-rätta om.

Är du nöjd med ditt liv? Är du nöjd med dina relationer, din ekonomi, din hälsa och hur du fördelar den tid som du har till ditt förfogande? Är du nöjd med världen omkring dig och hur den fungerar? Är livet något du medvetet skapar? Är händelser och situationer, som du hamnar i, ett tydligt resultat av ditt ska-pande? Om du inte kan svara ”ja” på ovanstående frågor, har den här boken, med all säkerhet, något att erbjuda dig.

Ungefär en tredjedel av innehållet kommer jag att använda till att beskriva vad som hindrar oss från att uppnå allting som vi önskar uppleva. Jag kommer också att berätta om vad ”energi” är, vad ”balans” är, och hur ”obalanserad” energi påverkar oss. Det allra viktigaste som jag kommer att förmedla, är sannolikt in-formation om hur processen ser ut när man släpper sitt känslo-mässiga bagage, vilket krävs för att finna sin inre trygghet. En person som har funnit en inre trygghet, kommer att befinna sig i en känsla av kärlek, och har alla möjligheter i världen att uppfylla alla sina drömmar. Min dröm, är att alla människor ska få den möjligheten, eller snarare ”ge sig själv” den möjligheten.
Jag tror att den här boken har någonting att erbjuda alla som läser den, oavsett vad du har för bakgrund. Allra bäst förutsätt-ningar tror jag dock att man har om man är nyfiken, och inte är speciellt orolig eller rädd av sig. Det är också en fördel om man har arbetat med sig själv tidigare, och känner att man redan kommit en bra bit i sin personliga utveckling.
Min uppfattning är att det finns väldigt många grundläggande böcker, tv-program, kurser och så vidare, för de som vill börja fundera över att arbeta med sig själv, och som vill ta de inledande första stegen på den vägen. Samtidigt som det finns förhållande-vis få böcker som är mer avancerade, och som riktar sig till män-niskor som redan har kommit väldigt långt i sin utveckling. Jag känner också att det saknas en bok som kan förklara de här vikti-ga sakerna på ett tillräckligt enkelt sätt. Här är en bok som är tänkt att fylla den luckan och erbjuda ett nytt sätt att se på livet. Min förhoppning är att den också kommer att hjälpa dig att upp-täcka nya sidor hos dig själv.
Jag kommer inte bara att förklara vad livet är, utan även hur allting hänger ihop och fungerar, och jag kommer även att berätta varför det är så. Min ambition är inte att berätta allt om allting, men däremot tillräckligt mycket, om tillräckligt många saker, för att du ska få den förståelse som du behöver för att förstå varför saker händer, och hur du ska kunna ta nästa steg i din utveckling.

Alla människor har mål, drömmar, ambitioner och förhopp-ningar om hur deras liv ska se ut, vad de ska få uppleva eller hur det ska kännas. Vissa lyckas utan svårigheter att förverkliga sina drömmar, medan andra, med till synes liknande förutsättningar, kan kämpa ett helt liv i ständig uppförsbacke utan att uppnå de resultat som de önskar. Man försöker ofta förklara den här skill-naden med att vissa har ”tur” medan andra har ”otur”. Tanken blir då att livet skulle vara ett verk av slumpen, som man bara i en ytterst begränsad utsträckning kan styra över. Istället handlar det om ett sätt att försöka förklara varför en del lyckas, medan andra misslyckas, utan att behöva placera något ansvar på individerna i fråga. Och eftersom man inte kan förklara varför det skulle vara på det viset, lyckas man egentligen inte heller förklara någonting alls.
Min erfarenhet är istället, inte bara att vi är ansvariga för våra liv, utan även att vi är det in i allra minsta detalj. Vi är också an-svariga för allt som händer runt omkring oss, på andra sidan jor-den och faktiskt i hela Universum. Varje människa har fullständig makt över sitt liv. Allt som vi upplever, eller råkar ut för, är kon-sekvensen av våra egna val. Det finns ingen annan som är ansva-rig, och det finns ingen annan att skylla eventuella misslyckanden på.
De goda nyheterna är att det innebär att, oavsett hur du har lyckats eller misslyckats hittills i livet, har du alla förutsättningar att uppnå det som du önskar dig, från och med nu. Och visst är det mycket bättre om det är du som har makten över vad som händer i ditt liv, än om någon annan har det. Någon annan som du, i så fall, skulle vara beroende av, utan möjlighet att kunna kontrollera. Min sanning, och min erfarenhet, är att vi kan skapa allt som vi önskar oss, och som vi drömmer om. Jag ser det dess-utom som en viktig mening med våra liv, att vi ska göra just det. Att vi ska upptäcka och förverkliga oss själva.
Idag är livet i stor utsträckning en ”kamp” för många männi-skor, vilket egentligen inte alls var meningen. Men eftersom vi har en fri vilja, och själva är ytterst ansvariga för skapandet av våra liv, finns det ingenting som hindrar människor från att uppleva livet som en kamp. Egentligen är livet tänkt att vara en spännan-de, rolig och fantasifull lek. En njutning av färg, form och käns-lor. Och även om det ibland kan vara svårt att tro, är det inte möjligt att ”misslyckas” med sitt liv. Det enda som kan hända är att man inte lyckas följa sin ”Plan A”, utan istället väljer en väg som för dig in på ”Plan B” eller någon av alla andra oändligt många tänkbara livsplaner.
Ett liv kan tyckas bortkastat genom ”felaktiga” val, men det gäller bara om vår definition av ”liv” begränsas till vår fysiska exi-stens, vilket inte är min erfarenhet. Om ”liv” istället är vår själs energi, och Universums energi, som kan uppleva oändligt många fysiska existenser, förändras perspektiven. Plötsligt blir ett visst specifikt, fysiskt liv, inte så viktigt, eftersom det inte spelar någon direkt roll i det stora hela.
Sanningen är istället att, oavsett vilka val vi gör, och vilka vä-gar vi därigenom väljer att gå, kommer vi att komma fram till vårt mål, förr eller senare. Alla vägar leder till känslan av kärlek och fullständig inre trygghet. Vi kan välja en lång och jobbig väg dit, eller en snabbare och mer behaglig, men eftersom kärleken egent-ligen är det enda som finns, och eftersom den genomsyrar allting, kommer vi förr eller senare att återupptäcka den. När det händer har vi hittat hem igen, oavsett hur vilse vi, under en lång period, har känt oss.

Den sista tredjedelen av boken, kan man säga handlar om att belysa de delar av oss själva, vårt samhälle, och vår världsbild, som inte fungerar speciellt bra idag. Med det, menar jag i det av-seendet att de inte leder till de positiva upplevelser, och resultat, som vi önskar oss.
Målet är att försöka väcka en ny medvetenhet, samtidigt som jag har för avsikt att berätta varför vi har hamnat där vi har ham-nat, och hur vi kan ta oss ur den grop som vi har råkat ramla i. Vi påverkas väldigt mycket av den politik som styr i vårt land, och jag kommer att prata om den, men ur ett neutralt perspektiv. Min drivkraft är istället kärleken och friheten. Jag kommer att titta på de områden där dagens politik, och dagens samhällsstruktur, ris-kerar att hindra oss att uppleva den kärlek och frihet, som jag tror att alla människor skulle må bra av.
I samband med det, kommer jag också att presentera alternati-va lösningar, som jag tror kan fungera bättre. Jag önskar väcka människors fantasi, genom att inspirera till alternativa vägval som visar hur världen och vårt samhälle, skulle kunna se ut istället.
En mer harmonisk och balanserad framtid är möjlig, och det är upp till dig och mig, om vi kommer att få se den bli verklighet. Valet är ditt och jag kommer att berätta om några nya vägar som skulle kunna leda till en större känsla av frihet, glädje och kärlek. Det är fullt möjligt att leva i balans inom oss själva, med andra människor, djur, natur och med den värld som vi lever i.

/WilliamForord